Printing Technology 2/2561
ผู้สอน

วรัญญู ศรีเดช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
Printing Technology 2/2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34288

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (Expected course learning outcome, ECLO): นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ่งพิมพ์ องค์ประกอบของหมึกพิมพ์ กระบวนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆและสามารถเลือกใช้ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมกับวัสดุสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท เข้าใจการตกแต่งงานพิมพ์และการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์และประเมินราคาสิ่งพิมพ์ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.