เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Printing Technology 2/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (Expected course learning outcome, ECLO): นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ่งพิมพ์ องค์ประกอบของหมึกพิมพ์ กระบวนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆและสามารถเลือกใช้ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมกับวัสดุสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท เข้าใจการตกแต่งงานพิมพ์และการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์และประเมินราคาสิ่งพิมพ์ได้