homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ผู้สอน
คุณ ทวีชัย บุญต่าย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3429

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

                วิเคราะห์สังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนา สมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรือ สังคมสมัยของศาสดาที่ตนนับถือ  วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด ในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ ศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหารและการดำรงรักษาศาสนาในพระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด วิเคราะห์ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาทีตนเองนับถือตามที่กำหนด วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้อง ในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนเองนับถือตามที่กำหนด  วิเคราะห์ความสำคัญของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพหรือแนวคิดที่ตนนับถือตามที่กำหนด  วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ

                เพื่อให้รู้และเข้าใจ ประวัติความสำคัญของศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นที่ถูกต้อง ฝึกฝนและปฏิบัติตนตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

                วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายหน้าที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก วิเคราะห์ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา วิเคราะห์ความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล

                เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา

ประเพณีวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

 

                รหัสตัวชี้วัด

                ส1.1 ม.4-6/1,2,3,4,5,12,13

                ส2.1  ม.4-6/1,2,3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)