เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

763-263 Accounting 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ส่วนของเจ้าของและหนี้สินการจำแนกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินการตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบดุล การแสดงรายการหนี้สินในงบดุลและการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการการดำเนินงานการแบ่งผลกำไรขาดทุนการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของการเลิกกิจการและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด และการเปิดเผยข้อมูลและงบกระแสเงินสด