เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Research Proposal ND เทอม 2/2561_5 คน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา 718-452 โครงร่างงานวิจัยทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร                                                                                             (Research Proposal in Nutrition and Dietetics)

เป็นหมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร

คำอธิบายรายวิชา
การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล การตั้งโจทย์วิจัยและสมมติฐาน การวางแผนการทดลอง การเขียนและนาเสนอโครงร่างงานวิจัยภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา

Information searching and collecting; formulation of research questions and hypothesis; experimental design and planning ; research proposal writing and presenting under supervision