เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษา " ธงโภชนาการ "

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง จุฑาทิพย์ ศรีอรรคพรหม

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย

ความหมายของธงโภชนาการ หมายถึง ธงที่ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เหมาะกับวัยของตนเองในการเลือกบริโภค ในแต่ละมื้อ ถูกหลักโภชนาการ