สุขศึกษา " ธงโภชนาการ "

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของธงโภชนาการ หมายถึง ธงที่ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เหมาะกับวัยของตนเองในการเลือกบริโภค ในแต่ละมื้อ ถูกหลักโภชนาการ