30704306 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้สอน

ดร. ศราวุธ ราชมณี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
30704306 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34305

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

                   ความสำคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การเสนอโครงร่าง การวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย  การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจและอื่น ๆ

               Importance of business computer research; research procedures; research proposal presentation; determination of research objectives and hypotheses; data collection; data analysis and research report writing; research application in business management and others


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.