เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30704306 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                   ความสำคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การเสนอโครงร่าง การวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย  การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจและอื่น ๆ

               Importance of business computer research; research procedures; research proposal presentation; determination of research objectives and hypotheses; data collection; data analysis and research report writing; research application in business management and others