เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยากรกระบวนการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) คือผู้จัดกระบวนการ ที่เอื้อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลง แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผู้ช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาความคิดของตนเอง เพื่อเป็น จัดแบบแผนในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรูปโครงการ รูปของกิจกรรมต่างๆ