ผู้สอน
จักรพันธ์ ศักยพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยากรกระบวนการ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3431

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) คือผู้จัดกระบวนการ ที่เอื้อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลง แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผู้ช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาความคิดของตนเอง เพื่อเป็น จัดแบบแผนในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรูปโครงการ รูปของกิจกรรมต่างๆ