homeวิทยากรกระบวนการ
person
วิทยากรกระบวนการ

ผู้สอน
จักรพันธ์ ศักยพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยากรกระบวนการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3431

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) คือผู้จัดกระบวนการ ที่เอื้อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลง แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผู้ช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาความคิดของตนเอง เพื่อเป็น จัดแบบแผนในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรูปโครงการ รูปของกิจกรรมต่างๆ   


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)