homeวิทยากรกระบวนการ
personperson_add
วิทยากรกระบวนการ

ผู้สอน
จักรพันธ์ ศักยพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยากรกระบวนการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3431

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) คือผู้จัดกระบวนการ ที่เอื้อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลง แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผู้ช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาความคิดของตนเอง เพื่อเป็น จัดแบบแผนในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรูปโครงการ รูปของกิจกรรมต่างๆ   


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)