เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-317 Muslim Society

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งมีเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมมุสลิม ศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของวิถีของชีวิตมุสลิมและการเปลี่ยนแปลง