เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

EDTE101 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 102

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ขอบข่าย แนวคิด ความสำคัญ หลักการของ นวัตกรรมทางการศึกษาพัฒนาการ
และ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน