home6101101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
person
6101101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
6101101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3432

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

              องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและการพัฒนา โปรแกรมและการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึ่มแบบ Sequential decision, Repeatition, Modular, Recursion


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)