home6101101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
personperson_add
6101101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6101101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3432

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

              องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและการพัฒนา โปรแกรมและการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึ่มแบบ Sequential decision, Repeatition, Modular, Recursion


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)