6101101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

              องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและการพัฒนา โปรแกรมและการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึ่มแบบ Sequential decision, Repeatition, Modular, Recursion