เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

712-231 for ND-2/61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบในอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา วัตถุเจือปนอาหาร

Structure and chemical property of compositions in food; chemical changes of food raw materials and products during processing and storage; food additive

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ELOs) เพื่อให้นักศึกษา

  1. 1. เข้าใจและสามารถอธิบายถึงโครงสร้างและสมบัติทางเคมีของน้ำ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันในอาหารได้อย่างถูกต้อง
  2. 2. เข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ของ น้ำ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ ไขมันในอาหารระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาได้อย่างถูกต้อง
  3. 3. เข้าใจและสามารถอธิบายถึงสมบัติทางเคมีและความคงตัวของวิตามินและแร่ธาตุในผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษาได้อย่างถูกต้อง

4. เข้าใจและสามารถอธิบายถึงประเภท สมบัติ และการประยุกต์ใช้ของสารเจือปนอาหารในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างถูกต้อง

  1. 5. เข้าใจและสามารถอธิบายถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอาหารได้อย่างถูกต้อง