4/12

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อง 4/12 โรงเรียนสารวิทยา