เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3000 - 1501 รายวิชา ชีวิตและสังคมไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมมาภิบาลใน องค์กร หลักธรรมเพื่อพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม สันติวัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือกับประเทศ ต่างๆ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต