3000 - 1501 รายวิชา ชีวิตและสังคมไทย
ผู้สอน

วิทยาลัย เทคโนโลยีพิงค์พระนคร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
3000 - 1501 รายวิชา ชีวิตและสังคมไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34360

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร

คำอธิบายชั้นเรียน

 ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมมาภิบาลใน องค์กร หลักธรรมเพื่อพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม สันติวัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือกับประเทศ ต่างๆ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.