ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34374

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

    ศึกษาความรู้ในการสื่อสารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษาในชีวิตประจำวัน  คุณธรรม จริยธรรมในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ภาษาถิ่นในประเทศไทย  การสื่อสารต่างวัฒนธรรม  สำนวนโวหารที่ใช้ในการสื่อสาร  การใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ  ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้เหมาะสมตามกาลเทศะ