เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

    ศึกษาความรู้ในการสื่อสารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษาในชีวิตประจำวัน  คุณธรรม จริยธรรมในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ภาษาถิ่นในประเทศไทย  การสื่อสารต่างวัฒนธรรม  สำนวนโวหารที่ใช้ในการสื่อสาร  การใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ  ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้เหมาะสมตามกาลเทศะ