ผู้สอน
นาดีญา มนตรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรม ด้วย Scratch มัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34410

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแกป้ ัญหาอาจใช้ แนวคิดเชิงค านวณในการ ออกแบบเพื่อให้การแกป้ ัญหาที่มีประสิทธิภาพ