เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรม ด้วย Scratch มัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแกป้ ัญหาอาจใช้ แนวคิดเชิงค านวณในการ ออกแบบเพื่อให้การแกป้ ัญหาที่มีประสิทธิภาพ