homephotoshop ม.5/2
person
photoshop ม.5/2

ผู้สอน
นางสาว วนิดา จรรยางาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
photoshop ม.5/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3443

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)