ผู้สอน
ปัญญ์ชลี เต่าทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วท6001211 ฐานข้อมูล กศ.บป.


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34437

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ฐานข้อมูล