เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระดับปริญญาตรี_วิชากฏหมายเกษตร

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

กฎหมายเกษตร (   Agrarian Law  )

ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์กัลยา  มิขะมา 

อาจารย์ผู้สอน        อาจารย์ ดร. กัลยา  มิขะมา , อาจารย์ ดร.โสรัจน์ ประวีณวงศ์วุฒิ

 

1.  คำอธิบายรายวิชา

      หลักกฎหมายทั่วไป ความสำคัญ การใช้บังคับ การออกกฎหมาย หลักการตีความระบบกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา การซื้อขาย ขายฝาก เช่าซื้อ จำนอง จำนำ พระราชบัญญัติ กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน กฎหมายแรงงานประกันสังคม วัตถุมีพิษ พระราชบัญญัติแปลงสินทรัพย์เป็นทุน พระราชบัญญัติปุ๋ย พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม

      Importance, general and regulation law legislation, interpretation of the legal system, property law, sale purchase transaction, agreement act, copyright law, patents, trademark, mortgage pledge, laws relating to the factory, labour law, social security act to toxic assets, the capital act, fertilizers act, the environmental act.