55-1-โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม (จันทร์บ่าย #3448)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม