เคมีพื้นฐาน
ผู้สอน

ผศ.ดร. ฐาปกรณ์ แก้วเงิน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เคมีพื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3451

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์  ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 1/2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชา

วท 4102105  เคมีพื้นฐาน   3  หน่วยกิต (3-0-6)                                              

Sc 4102105  Basic of Chemistry  

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.