homeเคมีพื้นฐาน
person
เคมีพื้นฐาน

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฐาปกรณ์ แก้วเงิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมีพื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3451

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์  ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 1/2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชา

วท 4102105  เคมีพื้นฐาน   3  หน่วยกิต (3-0-6)                                              

Sc 4102105  Basic of Chemistry  

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)