เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีพื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์  ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 1/2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชา

วท 4102105  เคมีพื้นฐาน   3  หน่วยกิต (3-0-6)                                              

Sc 4102105  Basic of Chemistry