เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวส.1 และ ปวส. 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปวส. 1 และ ปวส. 2  หมายถึงระดับชั้้นที่่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน รายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ รหัสวิชา 3000-1601 ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555 จำนวน 7 กลุ่ม