homeปวส.1 และ ปวส. 2
personperson_add
ปวส.1 และ ปวส. 2

ผู้สอน
person
นาง วารุณี ผการัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวส.1 และ ปวส. 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3453

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส. 1 และ ปวส. 2  หมายถึงระดับชั้้นที่่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน รายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ รหัสวิชา 3000-1601 ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555 จำนวน 7 กลุ่ม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)