ผู้สอน
benyada Laotanathworn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การสร้างเครืข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34557

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาการสร้างเครืข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

พื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ แนวทางหรือวิธีการในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รวมถึงมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เกิดผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรมเช่น การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียนตรงต่อเวลา 2) ด้านความรู้เช่น ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้การบูรณาการความรู้การมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ3) ด้านทักษะทางปัญญา เช่นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดวิเคราะห์การคิดเชิงสร้างสรรค์4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่นการเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมการทำงานเป็นทีม และ5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผลและการนำเสนอข้อมูล