เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MRB1105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 พิจารณาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การดำเนินงานและการควบคุม ตลอดจนการนำข้อมูลการขายมาใช้วิจัยตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจ