ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

MRB1105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34562

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

 พิจารณาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การดำเนินงานและการควบคุม ตลอดจนการนำข้อมูลการขายมาใช้วิจัยตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจ