การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

Class ID
3459

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

                     ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดาเนินการเชิงธุรกิจ และการใช้โปรแกรมกระดาษทาการเป็นเครื่องมือในการจัดการ การแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)