เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

                     ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดาเนินการเชิงธุรกิจ และการใช้โปรแกรมกระดาษทาการเป็นเครื่องมือในการจัดการ การแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการธุรกิจ