การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

                     ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดาเนินการเชิงธุรกิจ และการใช้โปรแกรมกระดาษทาการเป็นเครื่องมือในการจัดการ การแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการธุรกิจ