homeการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
personperson_add
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3459

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

                     ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดาเนินการเชิงธุรกิจ และการใช้โปรแกรมกระดาษทาการเป็นเครื่องมือในการจัดการ การแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)