ผู้สอน
เนตรดาว ชัยเขต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

66321259 Business Finance_2/62


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34607

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

               สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น หน้าที่ทางการเงิน การเปรียบเทียบโดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนในระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดทำงบประมาณแม่บท โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงาน

               Financial environment in business, fundamentals of financial theory, functions of financial analysis, principals of financial securities investment-debt, equity, capital budgeting, business financing, working capital management, financial statements analysis, constructing master budget by using computer application