เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

66321259 Business Finance_2/62

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

               สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น หน้าที่ทางการเงิน การเปรียบเทียบโดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนในระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดทำงบประมาณแม่บท โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงาน

               Financial environment in business, fundamentals of financial theory, functions of financial analysis, principals of financial securities investment-debt, equity, capital budgeting, business financing, working capital management, financial statements analysis, constructing master budget by using computer application