ผู้สอน
นางสาว สารีพะห์ ยาเอ๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3462

สถานศึกษา

โรงเรียนประทีปวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

รหัสวิชา  ง21101 : การงานพื้นฐานอาชีพ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้น   ม.1                                 จำนวน  40   ชั่วโมง/ภาคเรียน                                         จำนวน  1   หน่วยกิต

……………………………………………………………………………………………………………………

                ศึกษาค้นคว้า อธิบาย หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการทำงาน ศึกษา อภิปราย ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ  ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  และการประมวลผลข้อมูล และสารสนเทศ ประเภท วิธีการประมวลผลข้อมูล  ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศและสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

                วิเคราะห์หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  และการแก้ปัญหา

                เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ เห็นสำคัญ  และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

                ง.3.1      ม.1/1      ม.1/2      ม.1/3