เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฺBUS6016 วิธีวิจัยทางธุรกิจ (ค่ำวันพฤหัสบดี)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน้นความสำคัญที่เหตุผล และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การกำหนดปัญหา การสร้างสมมติฐาน การกำหนดโครงร่างการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการออบแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานวิจัย