ผู้สอน
ดร. ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ฺBUS6016 วิธีวิจัยทางธุรกิจ (ค่ำวันพฤหัสบดี)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34630

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน้นความสำคัญที่เหตุผล และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การกำหนดปัญหา การสร้างสมมติฐาน การกำหนดโครงร่างการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการออบแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานวิจัย