เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

66330859 การวิจัยทางการเงิน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงินและกระบวนการ การทบทวนวรรณกรรมเพื่อระบุหัวข้อการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติและเศรษฐมิติทางการเงิน สรุปผลและการเขียนรายงานวิจัย