ผู้สอน
เนตรดาว ชัยเขต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

66330859 การวิจัยทางการเงิน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34633

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา


คำอธิบายชั้นเรียน

ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงินและกระบวนการ การทบทวนวรรณกรรมเพื่อระบุหัวข้อการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติและเศรษฐมิติทางการเงิน สรุปผลและการเขียนรายงานวิจัย