วิชา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร

คำอธิบายชั้นเรียน

 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ชั้นปีที่  3