homeTBS_HO201_Principle of Management
personperson_add
TBS_HO201_Principle of Management

ผู้สอน
person
นาย มณฑล สรไกรกิติกูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
TBS_HO201_Principle of Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3477

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

HO201_Principle of Management

ทอ.201 หลักการบริหาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)