คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์สุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน