homeวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา HTML ม.6
personperson_add
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษา HTML ม.6

ผู้สอน
อาจารย์ขจร ส้มไม้
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษา HTML ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34890

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML หรือโปรแกรมสำเร็จรูป 
การประยุกต์การสร้างเว็บไซต์ การจัดการและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้างตาราง การสร้างจุดเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ การแบ่งหน้าเว็บเพจเป็นส่วน ๆ การสร้างฟอร์มเพื่อรองรับข้อมูลจากผู้ใช้การประยุกต์สร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การแทรกมัลติมีเดียสื่อต่าง ๆ ลงในเว็บเพจ การจัดการเว็บไซต์ การขอใช้บริการเสริมต่าง ๆ เพื่อการตกแต่ง
เว็บเพจ ให้สวยงาม การขอพื้นที่เพื่อรองรับเว็บไซต์ การนำเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ต
       ปฏิบัติตามเทคนิคการสร้างเว็บไซต์และสร้างเว็บเพจให้สวยงาม น่าสนใจ รวมถึงการปลูกฝังให้นักเรียนมีจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ทราบกฎ กติกา มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต เข้าใจและสร้างทักษะการสื่อสารข้อมูล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเสนอผลงาน สร้างงานหรือโครงงาน
และแก้ปัญหาได้ ปฏิบัติและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดเจตคติที่ดี ทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในทางสร้างสรรค์ได้
 
ง 3.1  ม.4-6/6   ม.4-6/7   ม.4-6/9   ม.4-6/11   ม.4-6/12       รวม   5  ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ 
        มาตรฐาน ง 3.1 

        เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา   การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

        ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.4-6)

6. เขียนโปรแกรมภาษา
7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
9. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
12. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบผลการเรียนรู้

  1. อธิบายความหมายและศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ เข้าใจประโยชน์ของเว็บเพจ พร้อมทั้งเข้าใจกระบวนการทำงานของเว็บเพจ
  2. รู้ และเข้าใจโปรแกรมในการสร้างเว็บเพจ อธิบายหลักการออกแบบเว็บไซต์และหลักการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ได้
  3. เข้าใจประวัติเกี่ยวกับภาษา HTML สามารถอธิบายลักษณะของภาษา HTML ได้
  4. รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเอกสาร HTML และสามารถสร้างเว็บเพจแรกด้วยภาษา HTML ได้
  5. สามารถสร้างเว็บเพจด้วยการใช้แท็กที่เกี่ยวกับการจัดวางเนื้อหาบนหน้าเว็บเพจได้
  6. สามารถสร้างเว็บเพจด้วยการใช้แท็กที่เกี่ยวกับการจัดการกับข้อความได้
  7. สามารถสร้างหัวข้อย่อยแบบต่างๆให้กับเว็บเพจได้
  8. สามารถสร้างเว็บเพจให้สามารถเชื่อมโยงกันด้วยลิงก์ได้
  9. เข้าใจ และสามารถสร้างตารางตามหลักการต่างๆด้วยแท็กที่เกียวกับตารางได้
  10. เข้าใจ และเลือกใช้การตกแต่งเว็บเพจด้วยกราฟิก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)