เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ด้านทัศนศิลป์

มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการ ออกแบบและการจัดองค์ประกอบ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่

ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม

ด้านดนตรี

อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆ ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง

 เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ

ด้านนาฏศิลป์

            ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่  วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร  อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่าง