โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนผังงาน วิเคราะห์ และการออกแบบขั้นตอนวิธี การทางานโครงสร้างข้อมูล แถวลาดับ ระเบียน ตัวชี้ รายการโยง กองซ้อน คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟ การเรียง การค้นหาข้อมูล