เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

4011309        ฟิสิกส์พื้นฐาน  

                         ระบบหน่วยและการวัด   ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์  การเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะต่างๆ แรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน  งาน กำลัง พลังงาน กฏการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม เสียงและการได้ยิน  สมบัติของสสาร  ปรากฏการณ์ทางอุณหพลศาสตร์ ประจุไฟฟ้า   สนามไฟฟ้า    ศักย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กฏของโอห์ม  ไฟฟ้ากระแสสลับ  คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า   แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ  โครงสร้างอะตอมและสเปกตรัม กัมมันตภาพรังสี และการประยุกต์ใช้ โดยจัดให้มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาตามความเหมาะสม