home4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน
person
4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน

ผู้สอน
ผศ. ดร. วรนุช แจ้งสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3495

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

4011309        ฟิสิกส์พื้นฐาน  

                         ระบบหน่วยและการวัด   ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์  การเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะต่างๆ แรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน  งาน กำลัง พลังงาน กฏการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม เสียงและการได้ยิน  สมบัติของสสาร  ปรากฏการณ์ทางอุณหพลศาสตร์ ประจุไฟฟ้า   สนามไฟฟ้า    ศักย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กฏของโอห์ม  ไฟฟ้ากระแสสลับ  คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า   แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ  โครงสร้างอะตอมและสเปกตรัม กัมมันตภาพรังสี และการประยุกต์ใช้ โดยจัดให้มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาตามความเหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)