ผู้นำคนรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นที่ศึกษา วิชาการ หลักสูตร เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนกิจกรรมสู่การจัดการตนเอง องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ พลวัฒแห่งความเป็นพลเมือง ของชาวลำพูน