ม.4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น  ม.4/1 จำนวน          คน