เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3503903 Special Topics in computers( หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

ศึกษาปัญหาและความก้าวหน้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในงานเฉพาะเรื่อง เช่น ข้อสนเทศและข้อมูล, ซอฟต์แวร์, ทฤษฏีและการคำนวณ, ระบบวิธีการ, การประยุกต์ใช้งาน, ฮาร์ดแวร์และระบบเครื่อง  เป็นต้น