home3503903 Special Topics in computers( หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
3503903 Special Topics in computers( หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
3503903 Special Topics in computers( หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3502

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาปัญหาและความก้าวหน้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในงานเฉพาะเรื่อง เช่น ข้อสนเทศและข้อมูล, ซอฟต์แวร์, ทฤษฏีและการคำนวณ, ระบบวิธีการ, การประยุกต์ใช้งาน, ฮาร์ดแวร์และระบบเครื่อง  เป็นต้น 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)