THAI FDA 62/1 (ปีการศึกษา 2562 รุ่น 1) แขนงสารสนเทศด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


ผู้สอน
นาย กฤษดา ลิมปนานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
THAI FDA 62/1 (ปีการศึกษา 2562 รุ่น 1) แขนงสารสนเทศด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Class ID
35068

สถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำกับดูแลยา มุ่งเน้นศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศการกำกับดูแล สำหรับนักศึกษฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)