homeการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย
person
การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย

ผู้สอน
นาย ยงยุทธ ยืนยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
35083

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ดเวยโครงงานฐานวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)