homeห้องเรียนรายวิชาออกแแบบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1/2555
personperson_add
ห้องเรียนรายวิชาออกแแบบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1/2555

ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนรายวิชาออกแแบบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1/2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3509

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาออกแแบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1/2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)