วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.6


ผู้สอน
นาง สุมาลี นุใจเหล็ก
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.6

รหัสวิชา
351

สถานศึกษา
โรงเรียนดอนทองวิทยา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา


          ศึกษาความรู้เพิ่มเติมในโครงสร้างประโยค ข้อความ คำศัพท์ สำนวน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ประโยคซับซ้อน ข้อความที่เป็นความเรียงมีตัวเชื่อมข้อความ ข้อความที่ไม่เป็นความเรียง ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึกนึกคิด ภาษาที่ใช้ ในการสรุปความคิดรวบยอด หน้าที่ทางภาษาในหัวเรื่องที่หลากหลาย การแสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ และการปฎิบัติตนต่อบุคคลในวัยที่ต่างกัน การใช้ชีวิตในสังคมร่วมกัน การให้ข้อเสนอแนะในเรื่องราวที่อ่าน การรู้จักการแบ่งปัน การที่ต้อง
ระดมสมองเมื่อต้องคิดแผนงานร่วมกัน การสมัครงาน การรู้จักการแก้ไขสถานะการณ์ การบอกเล่าเรื่องราวในปัจจุบัน อดีตและอนาคต สามารถอ่านข้อความ ข่าวสารต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การสมมุติเหตุการณ์ในปัจจุบัน อดีตและอนาคต การจัดประสบการณ์จริงหรือสร้างสถานะการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของการอ่านและการเขียนแสดงความคิดหรือโต้ตอบ การอ่านบทอ่านหรือข้อความเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์หรือเรื่องราว ข่าวสาร ข้อความแสดงความคิดเห็นแบบต่างๆ
แบบบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร โดยกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิดวิเคราะห์ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักของเจ้าของภาษา เพื่อให้มีอุปนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เห็นประโยชน์ในการที่จะนำภาษามาใช้พัฒนาตนเอง รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเอง รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books