302 310 Principles of Translation

คำอธิบายชั้นเรียน

 

๓๐๒ ๓๑๐           หลักการแปล                                                                                        ๓(๓-๐-๖)

                  (Principles of Translation)

                            ศึกษาหลักการ กระบวนการและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล บทบาทของการแปล ในการสื่อความหมาย ปัญหาที่เกิดขึ้นในการแปล และแนวทางแก้ไข