เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

302 310 Principles of Translation

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

๓๐๒ ๓๑๐           หลักการแปล                                                                                        ๓(๓-๐-๖)

                  (Principles of Translation)

                            ศึกษาหลักการ กระบวนการและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล บทบาทของการแปล ในการสื่อความหมาย ปัญหาที่เกิดขึ้นในการแปล และแนวทางแก้ไข