การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 3/4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล