การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

2201-2406  การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
ปวช.2  คอมพิวเตอร์