การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

คำอธิบายชั้นเรียน

2201-2406  การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
ปวช.2  คอมพิวเตอร์