home394792: Seminar on Leadership and Development of Learning Culture
personperson_add
394792: Seminar on Leadership and Development of Learning Culture

ผู้สอน
ดร. ดร.วรินทร บุญยิ่ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
394792: Seminar on Leadership and Development of Learning Culture

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3519

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

1. รหัสและวิชา                   394792 สัมมนาภาวะผู้นำกับการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

2. ลักษณะวิชา                    เป็นวิชาบังคับของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. คำอธิบายรายวิชา 

          การเข้าร่วมสัมมนาและการจัดสัมมนา   เกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารการศึกษาระดับแนวหน้า ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้   ปัญหาในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของผู้บริหาร

          Participation in and management of the seminars on leadership of leading educational administrators in the development of learning culture, problems in the development of learning organization, and the relationship between the problems and the leadership of administrators.

 

4. จุดประสงค์ของรายวิชา

1.      เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาสภาพและปัญหาด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารการศึกษาระดับสูงของประเทศไทย  ในส่วนที่สัมพันธ์กับการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร

2.      เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์เข้าร่วมการสัมมนา และการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารการศึกษา วัฒนธรรมการเรียนรู้  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบทบาทของผู้บริหารในการสร้าง/พัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร

3.      เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลการศึกษาการวิเคราะห์องค์กรในประเด็นสภาพและปัญหาด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร

5. การแบ่งบทเรียน

1.      การค้นคว้าและนำเสนอเพื่อการอภิปรายเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี ใน 3 หัวข้อ คือ 1) เกี่ยวกับภาวะผู้นำ/ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  2) องค์กร/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้าง/พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้  และ 3) บทบาทของผู้นำทางการศึกษาในการสร้าง/พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้  (แบ่งมอบหมายศึกษาใน 3 หัวข้อ)

          2.  การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการประชุม/สัมมนา  เกี่ยวกับภาวะผู้นำแนวทางการสร้าง/พัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาการศึกษาและเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแขนงวิชา (ประชุม/สัมมนาระดับชาติเป็นหมู่คณะอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง)

          3.  การนำเสนอผลการศึกษาการวิเคราะห์องค์กร ภาวะผู้นำ/ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  บทบาทของผู้นำทางการศึกษาในการสร้าง/พัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแขนงวิชา (งานเดี่ยว)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)