home354576: Human Resources in Community and Educational Administration
person
354576: Human Resources in Community and Educational Administration

ผู้สอน
ดร. ดร.วรินทร บุญยิ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
354576: Human Resources in Community and Educational Administration

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3520

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

1.  รหัสและวิชา                ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนกับการบริหารการศึกษา                 3(3-0)

                                             (Human Resources in Community and Educational Administration)

2. ลักษณะรายวิชา            เป็นวิชาเลือกเสรีหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. คำอธิบายรายวิชา         ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนกับการศึกษาแบบพื้นถิ่นดั้งเดิม เทคนิคการสำรวจและจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย

 

3.วัตถุประสงค์รายวิชา

1.         เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนกับการศึกษาแบบพื้นถิ่นดั้งเดิม

2.         เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของชุมชนกับการศึกษาแบบพื้นถิ่นดั้งเดิม

3.         เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องมือ เทคนิคการสำรวจและจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน

4.         เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและรูปแบบ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน

5.         เพื่อสามารถประยุกต์องค์ความรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนในการการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)