home354591: Seminar
person
354591: Seminar

ผู้สอน
ดร. ดร.วรินทร บุญยิ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
354591: Seminar

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3521

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

1.  ลักษณะรายวิชา    เป็นวิชาเอกบังคับ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

                              สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

2.  คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการจัดประชุมสัมมนา การพัฒนาทักษะการพูด และเทคนิคการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา  และการดำเนินการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาทางการบริหารการศึกษา การบริหารจัดการกีฬา  การบริหารการอาชีวศึกษา การบริหารอุตสาหกรรมศึกษาและเทคโนโลยี และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  ตลอดจนแนวโน้มของการบริหารการศึกษาในอนาคต

                   

3.  วัตถุประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎี หลักการจัดประชุมสัมมนา

2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา

3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการจัดสัมมนาได้

4.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเสนอประเด็นความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาทางการ

     บริหารการศึกษาในแขนงวิชาที่ผู้เรียนสนใจศึกษา

5.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงแนวโน้มการบริหารสถานศึกษาในอนาคต

 

4.  การแบ่งบทเรียน

          1.  แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการจัดการประชุมสัมมนา

          2.  การพัฒนาทักษะการพูดและเทคนิคการนำเสนอผลงาน

          3.  การพัฒนาทักษะการดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา

          4.  การพัฒนาทักษะการจัดการประชุม

          5.  สัมมนาประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษา

          6.  สัมมนาประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษาในแขนงวิชาที่ผู้เรียนสนใจศึกษา

          7.  สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาในอนาคต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)