เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

354591: Seminar

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

1.  ลักษณะรายวิชา    เป็นวิชาเอกบังคับ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

                              สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

2.  คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการจัดประชุมสัมมนา การพัฒนาทักษะการพูด และเทคนิคการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา  และการดำเนินการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาทางการบริหารการศึกษา การบริหารจัดการกีฬา  การบริหารการอาชีวศึกษา การบริหารอุตสาหกรรมศึกษาและเทคโนโลยี และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  ตลอดจนแนวโน้มของการบริหารการศึกษาในอนาคต

                   

3.  วัตถุประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎี หลักการจัดประชุมสัมมนา

2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา

3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการจัดสัมมนาได้

4.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเสนอประเด็นความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาทางการ

     บริหารการศึกษาในแขนงวิชาที่ผู้เรียนสนใจศึกษา

5.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงแนวโน้มการบริหารสถานศึกษาในอนาคต

 

4.  การแบ่งบทเรียน

          1.  แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการจัดการประชุมสัมมนา

          2.  การพัฒนาทักษะการพูดและเทคนิคการนำเสนอผลงาน

          3.  การพัฒนาทักษะการดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา

          4.  การพัฒนาทักษะการจัดการประชุม

          5.  สัมมนาประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษา

          6.  สัมมนาประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษาในแขนงวิชาที่ผู้เรียนสนใจศึกษา

          7.  สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาในอนาคต