home354591: Seminar
personperson_add
354591: Seminar

ผู้สอน
ดร. ดร.วรินทร บุญยิ่ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
354591: Seminar

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3521

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

1.  ลักษณะรายวิชา    เป็นวิชาเอกบังคับ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

                              สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

2.  คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการจัดประชุมสัมมนา การพัฒนาทักษะการพูด และเทคนิคการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา  และการดำเนินการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาทางการบริหารการศึกษา การบริหารจัดการกีฬา  การบริหารการอาชีวศึกษา การบริหารอุตสาหกรรมศึกษาและเทคโนโลยี และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  ตลอดจนแนวโน้มของการบริหารการศึกษาในอนาคต

                   

3.  วัตถุประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎี หลักการจัดประชุมสัมมนา

2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา

3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการจัดสัมมนาได้

4.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเสนอประเด็นความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาทางการ

     บริหารการศึกษาในแขนงวิชาที่ผู้เรียนสนใจศึกษา

5.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงแนวโน้มการบริหารสถานศึกษาในอนาคต

 

4.  การแบ่งบทเรียน

          1.  แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการจัดการประชุมสัมมนา

          2.  การพัฒนาทักษะการพูดและเทคนิคการนำเสนอผลงาน

          3.  การพัฒนาทักษะการดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา

          4.  การพัฒนาทักษะการจัดการประชุม

          5.  สัมมนาประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษา

          6.  สัมมนาประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษาในแขนงวิชาที่ผู้เรียนสนใจศึกษา

          7.  สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาในอนาคต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)