เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CHN3201 การสนทนาภาษาจีน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 CHN3201 การสนทนาภาษาจีน   

คำอธิบายราชวิชา

การออกเสียงตามแบบมาตรฐาน สนทนาภาษาจีนและแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์


วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีน เพื่อใช้ในการสื่อสารและประกอบ  

อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการฟังและพูด


2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะภาษาจีนตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อการ 

พัฒนาความมั่นคง  ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ


3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและนำความรู้มาปรับใช้ในการ

ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
 

 

 

เอกสารประกอบการสอน

康玉 华,来思平 汉语会话 301句.上册. 北京语言大学出版社

หนังสืออ้างอิง

ชุดสื่อตำราการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา http://www.thaicyberu.go.th/

เจี่ยน ฉี่เสียน,จีรนันท์ แสงศรีจันทร์.2546  ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด  กรุงเทพฯ:บุ๊ค พอยท์