เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภูมิศาสตร์สำหรับครู Geography for Teachers

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศักษา ชั้นปีที่ ๓

คำอธิบายรายวิชา  203 301  ภูมิศาสตร์สำหรับครู   (Geography for Teachers)

          ศึกษาความสำคัญของสภาพทางธรรมชาติของโลก และความสัมพันธ์ของภูมิภาค  ลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศและทวีป ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์กับเกษตรกรรมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมและการเมือง  ศึกษาภูมิศาสตร์ของไทย ลักษณะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ตลอดจนศึกษาภูมิศาสตร์ชมพูทวีปยุคพุทธกาล  ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อระบบนิเวศของโลก ความคิดรวบยอดและค่านิยมทางภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน