ภูมิศาสตร์สำหรับครู Geography for Teachers
ผู้สอน

นาย วิบูลย์ แมนสถิตย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภูมิศาสตร์สำหรับครู Geography for Teachers

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3529

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศักษา ชั้นปีที่ ๓

คำอธิบายรายวิชา  203 301  ภูมิศาสตร์สำหรับครู   (Geography for Teachers)

          ศึกษาความสำคัญของสภาพทางธรรมชาติของโลก และความสัมพันธ์ของภูมิภาค  ลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศและทวีป ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์กับเกษตรกรรมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมและการเมือง  ศึกษาภูมิศาสตร์ของไทย ลักษณะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ตลอดจนศึกษาภูมิศาสตร์ชมพูทวีปยุคพุทธกาล  ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อระบบนิเวศของโลก ความคิดรวบยอดและค่านิยมทางภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.