ภูมิศาสตร์สำหรับครู Geography for Teachers

คำอธิบายชั้นเรียน

นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศักษา ชั้นปีที่ ๓

คำอธิบายรายวิชา  203 301  ภูมิศาสตร์สำหรับครู   (Geography for Teachers)

          ศึกษาความสำคัญของสภาพทางธรรมชาติของโลก และความสัมพันธ์ของภูมิภาค  ลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศและทวีป ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์กับเกษตรกรรมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมและการเมือง  ศึกษาภูมิศาสตร์ของไทย ลักษณะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ตลอดจนศึกษาภูมิศาสตร์ชมพูทวีปยุคพุทธกาล  ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อระบบนิเวศของโลก ความคิดรวบยอดและค่านิยมทางภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน